De medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk inspraakorgaan dat als doel heeft medezeggenschap te geven aan de betrokken partijen (ouders en medewerkers) op het gevoerde beleid op school. Elk belangrijk besluit, bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van beleid, dat de directeur-bestuurder wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Onderwerpen waarop de MR advies- of instemmingsrecht heeft, zijn bijvoorbeeld:
- Het schoolplan en het schoolreglement;
- Financiële zaken (begroting, jaarrekening, ouderbijdrage);
- Klachtenregeling;
- Informatievoorziening van de directie aan de ouders;
- De veiligheid en hygiëne;
- Huisvesting;
- Onderwijskundige vernieuwingen en doelstellingen.

De MR denkt daarnaast mee, doet voorstellen en brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen die van belang zijn voor de school. De MR kan in dat kader informatie opvragen van de directeur-bestuurder. Wanneer er zaken zijn die volgens de MR anders kunnen, zal daar ook aandacht voor worden gevraagd. De MR is een klankbord voor de directeur-bestuurder en een aanspreekpunt voor ouders die vragen, suggesties en opmerkingen hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden

Wie zitten er in de MR?

Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

Vergaderingen en communicatie

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar, en vaker als dat wenselijk is. Zowel het bestuur als de RvT sluit bij een deel van deze vergaderingen aan. Op deze wijze blijven de lijnen kort. Ieder jaar wordt een jaarverslag opgesteld, dat op de website wordt gepubliceerd. De MR vergaderingen zijn openbaar, de data staan vermeld op de schoolkalender.

Mocht u een vergadering willen bijwonen kunt u dat via een e-mail aan de MR laten weten: mr@nutsschool-oldenzaal.nl. Wanneer u notulen van een MR vergadering wilt inzien, kunt u dat ook via dit e-mailadres opvragen. Ook andere vragen, suggesties en opmerkingen kunnen via dit emailadres met de MR gedeeld worden.

 • Joost Fransman
  Voorzitter
  Ouder
 • Marian Hiddink
  Secretaris
  Leerkracht
 • Daniëlle Ekelhof
  Leerkracht
 • Ellen van Rijn
  Leerkracht
 • Heleen Verschoor
  Ouder
 • Anne Oude Nijeweme
  Ouder
 • Gé Koedijk
  Directeur
 • Miranda Dijkmans
  Adjunct directeur