Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

3.2 Informatievoorziening gescheiden ouders

Rechten en plichten bij een echtscheiding

Als school zijn wij wettelijk verplicht beide ouders op een zelfde manier van informatie te voorzien. Ook de ouder die na een echtscheiding niet kan/mag zorgen of gekozen heeft niet te zorgen, heeft recht op informatie. De wet is hier heel duidelijk in (Wetboek 1 artikel 377). Het is de wettelijke plicht van de verzorgende ouder de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die hun kind(eren) betreft zoals de schoolontwikkeling. Als school willen wij partij zijn voor alle betrokkenen. We zullen beide ouders op dezelfde wijze informeren. De school wil hiermee een voorbeeldfunctie vervullen, loyaliteitsproblemen bij leerlingen erkennen en een verbindende rol spelen in deze moeilijke fase.

De informatievoorziening kan op deze manier geen storende rol spelen in het scheidingsproces of in de omgangsregeling na de scheiding. Ervan uitgaande dat leerlingen van nature loyaal zijn aan zowel hun vader als moeder, wil de school ontmoedigen dat het kind moet kiezen tussen beide ouders. Deze gespleten loyaliteit situatie zal zeer zeker leiden tot problemen als dalende schoolresultaten, opstandig gedrag en sociaal emotionele problematiek. De school hoopt voor, tijdens en na het scheidingsproces een betrouwbare buitenstaander te zijn tussen ouders en kind. Vanwege deze reden kan de niet verzorgende ouder aan het begin van elk schooljaar de relevante informatie zoals schoolgids, informatiekaart, schoolkalender op school verkrijgen. Daarnaast zijn de meeste brieven, circulaires en andere van belang zijnde schoolinformatie op de website van de school na te lezen.

Als het niet toegestaan is, bijvoorbeeld via een gerechtelijke uitspraak, informatie te verstrekken aan een ouder, dan vragen wij u een kopie van deze uitspraak aan de directeur te overleggen.

Beide ouders zijn bij tienminutengesprekken welkom. Wij zien het als taak van de ouders, de school in te lichten over de gang van zaken bij de echtscheiding, bijvoorbeeld inzake een omgangsregeling en het adres van een niet-verzorgende ouder.