Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

1.7 Privacy en AVG

Privacy en de AVG

Op de Nutsschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school en te vinden op onze website. Dit reglement is vastgesteld met instemming van de MR.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van de Nutsschool gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en dat zij deze alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact opgenomen worden met de directeur.

Voor het gebruik van foto’s/video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website, schoolwapps, de nieuwsbrief, de kalender en in het rapport vragen wij vooraf uw toestemming. Dit geldt ook voor het verstrekken van namen, adressen en telefoonnummers (van ouders/verzorgers), via de zogenaamde klassenlijsten voor de calamiteitenouders. U mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s e.d. omgaan en wegen wij per keer of het verstandig is dit te plaatsen. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u van ons een mail waarin wij bovengenoemde zaken regelen.