Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

1.6 Rapportage

Door middel van observatie instrumenten, zoals methode gebonden toetsen, landelijke toetsen, controlelijsten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, sociogrammen ten aanzien van de samenstelling van een groep, zelfgemaakte controlewerkjes en observaties van de leerkracht worden de ontwikkelingen en activiteiten van elke leerling vastgelegd. Met behulp van het leerlingvolgsysteem ParnasSys worden de ontwikkelingen van elke leerling gedurende de schoolloopbaan nauwlettend gevolgd. Deze dossiers blijven de gehele schoolloopbaan op school. De resultaten worden door het team in een leerlingbespreking besproken. Opvallende resultaten krijgen bijzondere aandacht van de leerkracht, het team in z’n geheel en de interne begeleider. De interne begeleider coördineert de zorg voor leerlingen met opvallende resultaten. Het kan zijn dat deze kinderen nader getoetst worden. De leerkracht, Remedial Teacher of interne begeleider probeert door middel van extra begeleiding in of buiten de klas de leerling op klassen-niveau te brengen. Het kan zijn dat de interne begeleider het verstandig vindt om hulp te vragen van specialisten van het OOC, Mediant, het Roessingh, Kentalis of een andere instantie.

Resultaten worden altijd met ouders besproken tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken na ongeveer 13 en 26 weken onderwijs in het betreffende schooljaar en facultatief vlak voor het einde van het schooljaar. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapportmap mee naar huis. Deze mappen worden voor alle jaargroepen gebruikt. De leerkracht zal bij opvallende resultaten altijd contact opnemen met de ouders. Tussentijds is er altijd de mogelijkheid om met de leerkracht een afspraak te maken. Individuele resultaten zijn uitsluitend voor leerkrachten en ouders bestemd. Alleen met medeweten van ouders worden individuele resultaten met derden besproken. Ouders worden op de hoogte gehouden van activiteiten en vorderingen door middel van:
- ouderavonden c.q. 10-minuten gesprekken;
- verslagen, mappen met werkjes, woord- cijferrapporten vanaf medio jaargroep 1;
- tussentijdse gesprekken;
- informatieve, gezamenlijke ouderavonden;
- open middagen, evt. kijkavond;
- inloopavonden;
- werkavonden;
- persoonlijke gesprekken;
- circulaires;
- de nieuwsbrief.

De resultaten van de Cito eindtoets op onze school liggen jaarlijks boven het niveau dat verwacht mag worden op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De landelijke gemiddelden waren de afgelopen jaren:
- 2019: 535,7
- 2020: -
- 2021: 534,5

Onze schoolscore:
- 2019: 529,1
- 2020: -
- 2021: 536,5