Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

1.1 Algemeen

De Nutsschool voor Basisonderwijs is een algemene, bijzondere school.

Algemeen
Algemeen wil zeggen dat er bij het onderwijs op de Nutsschool niet wordt uitgegaan van een bepaalde godsdienstige of maatschappelijke overtuiging. Er is ruimte en respect voor ieders overtuiging en cultuur. In de lessen wordt aandacht aan deze aspecten besteed, echter alleen voorlichtend en zo veelzijdig mogelijk. Deze pluriformiteit houdt ook in dat ouders om voorzieningen kunnen vragen die passen bij hun specifieke overtuiging, bijvoorbeeld speciale lessen in hun taal en cultuur of godsdienstonderwijs. De Nutsschool ligt in het centrum van de stad en is niet wijk gebonden.

Bijzonder
Bijzonder geeft aan dat het schoolbestuur (het bevoegde gezag) wordt samengesteld uit, bij voorkeur, ouders die hun kind(eren) op de Nutsschool hebben. Het schoolbestuur en de ouders hebben rechten en plichten, die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Uiteraard moet een schoolbestuur ook de wettelijke bepalingen naleven. Met ingang van 1 augustus 2010 is de scheiding tussen bestuur en toezicht nog beter geregeld dan voorheen. Het schoolbestuur is dan formeel een toeziend bestuur. Dit houdt in dat veel taken aan het managementteam zijn gedelegeerd en het bestuur toezicht houdt. Vanzelfsprekend hebben bestuur en MR inspraak in de beleidsmatige onderwerpen.

De Nutsschool voor Basisonderwijs heet formeel “Stichting Departement Oldenzaal en omstreken der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen” en maakt deel uit van de “Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen”. Deze maatschappij stelt zich tot doel het welzijn, in de ruimste zin van het woord, van het individu en gemeenschap te bevorderen. Met een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens, onafhankelijk van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang en ontwikkeling van de individuele leerling. Het onderwijs richt zich zowel op de emotionele als verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

De Nutsschool streeft naar een goed schoolklimaat. Basis hiervoor is een goede samenwerking tussen schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders en leerlingen.